Valberedningens funktion
Valberedningen förbereder sig vanligen genom att fråga föreningens medlemmar om vilka som är intresserade av att åta sig ett styrelseuppdrag. Valberedningen arbetar sedan utifrån dessa kandidater och sätter samman en styrelse bestående av namn de tror kan arbeta väl ihop och kan bidra med sina kunskaper.

Styrelsen ska vara mångsidig vad gäller ledamöternas kompetens, erfarenhet, ålder och bakgrund och ha en jämn könsfördelning.
Självklart kan medlemmarna på föreningsstämman komma med andra förslag än valberedningens.

Valberedningens uppgifter:

  • Valberedningen ansvarar för att informera medlemmarna om hur det går till att nominera kandidater till styrelse, revisorer och valberedning

  • Valberedningens förslag på val och arvodering av styrelseledamöter och revisorer ska skickas ut tillsammans med kallelsen till medlemmarna

  • Valberedningen ska redovisa sitt förslag på föreningsstämman och samtidigt redogöra för sitt arbete

  • Valberedningen sammanställer inkomna nomineringar till val av valberedning.

  • Sammanställningen bifogas kallelsen.

Källor: HSB-Koden och bostadsrätterna.se

 

Brf Ankarets valberedning består av följande personer:

Olov Agné (sammankallande)

Jaime Da Silva